top of page

ASZF

Általános rendelkezések

Az f11 Bt. (Vállalkozó) által előállított árura, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokra kizárólag jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) alkalmazandók. Jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha azokat az f11 Bt. a szerződéskötés előtt kifejezetten és írásban megerősítette. Az f11 Bt. nem köteles a szerződő partner Általános Szerződési Feltételeit alkalmazni, akkor sem, amennyiben azon ÁSZF-t a szerződő partner kizárólagosan alkalmazandónak tünteti fel. Jelen ÁSZF egyaránt vonatkozik a jelenlegi, valamint az összes jövőben kötendő ügyletre és minden olyan prospektusra, árlistára, reklámra, csomagolásra, stb., melyek az ÁSZF-hez kapcsolódó információt tartalmaznak, függetlenül attól, hogy azok szóban, írásban vagy az interneten keresztül jelennek meg.
Vitás esetekben, amennyiben bíróságra kerül az ügy, budapesti illetőségű bíróság jogosult eljárni.

 

Árbecslés, árajánlat, szerződés

A Vállalkozás által kiadott árbecslések csak tájékoztató jellegűek, azok a Vállalkozóra nézve nem kötelező érvényűek.
Az árajánlatban megfogalmazott feltételek, árak, beszerzési, teljesítési információk, az árajánlatban megadott határidőig kötelező érvényűek. Ettől csak a Megrendelővel egyeztetve, és majd a konkrét szerződésbe foglalva lehet eltérni.
Árjegyzékekben, katalógusokban, reklámhordozókban, stb. foglalt, a Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos információk nem minősülnek ajánlattételnek.
A Vállalkozó által nyújtott szóbeli információk, kötetlen megbeszélések, és minden egyéb tájékoztatás, illetve hozzájárulás, beleértve a reklamációk kezelését is, mindaddig hatálytalanok, amíg azokat a Vállalkozó a szerződés megkötése előtt, a megállapodás szerint írásban nem erősítette meg.
Szerződés a lentebb leírtakon kívül akkor kerül elfogadásra, amikor a szerződésben érintett összes fél ezt aláírásával igazolja.
Szerződésnek számít az is amikor a Vállalkozó írásban visszaigazolta a megrendelést, vagy az árut leszállította, ill. a szolgáltatást teljesítette.
Amennyiben a Vállalkozó harmadik féltől származó árut, szolgáltatást kínál, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, ha az áru leszállítása önhibáján kívül nem történik meg, vagy a harmadik fél a megállapodott szolgáltatást nem teljesíti, vagy jelentősen árat emel, vagy a leszállított árú nem az elvárt, megfelelő minőségű.
A szerződést módosítani, illetve kiegészíteni – beleértve az ÁSZF-et is – érvényesen kizárólag írásban lehet. A Vállalkozó munkavállalói, alvállalkozói, beszállítói nem jogosultak jogilag kötelező érvényű nyilatkozatokat vagy a szállítási határidőkre vonatkozó ígéreteket tenni. A termékleírástól való csekély eltérés megengedett.

 

Árak, díjak, árfolyam.

Ellenkező írásos megállapodás hiányában az árak egyéb kiadások, csomagolási költség, szállítási költség, vámdíj, esetlegesen szűkséges engedélyeztetési díjak nélkül értendőek. Ezen költségek külön kerülnek felszámításra.
A szolgáltatásokért, így különösen a karbantartási, javítási, szerelési munkákért és betanításért a Vállalkozó mindenkor érvényes óradíjai kerülnek felszámításra.
Egyéb szolgáltatásokat programozás, betanítás, tanácsadás, telefonos tanácsadás esetében a munkadíj a szolgáltatásnyújtás napján érvényes díjak alapján került kiszámításra.
A szerződés szerinti árak alapján meghatározott, a nem az ajánlatkérő által képviselt időráfordítástól való eltérés a tényleges idő alapján kerül kiszámításra. Az utazás díja, a napi- és éjszakai díj a mindenkor érvényes díjtételek alapján külön kerülnek felszámításra.
Az utazással töltött idő munkaidőnek minősül.
Vállalkozó az olyan szolgáltatásoknál, termékeknél amelyek árához árfolyam változás köthető, az árfolyam 2%-nál nagyobb megváltozása esetén egyeztet a megrendelővel, és az árfolyam 2%-al történő megváltozása esetén, az időarányos teljesítést elismerve, elállhatnak a szerződéstől.

 

Szállításról.

A Vállalkozó önhibáján kívül bekövetkező üzemzavar, visz-maior vagy egyéb elháríthatatlan külső ok, különösen az alvállalkozó által okozott szállítási késedelem és egyéb kár esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási határidőt meghosszabbítani vagy a teljesítés tartós akadályoztatása esetén a szerződést felmondani. Ez érvényes akkor is, amennyiben a fenti események olyan időben következnek be, amikor a Vállalkozó már késedelembe esett.
A megrendelt, és leszállított árut a Megrendelő köteles átvenni. Ez átvételi elismervény által történik, mely bármilyen olyan dokumentum lehet, melyet a szállító, vagy képviselője, és a Megrendelő vagy képviselője aláírtak.
Mihelyst az árut a Megrendelő, vagy meghatalmazottja átveszi a kárveszély átszáll a Megrendelőre. A Megrendelő köteles az átvett árut, terméket haladéktalanul megvizsgálni és az esetleges hibákról, illetve a megfelelő teljesítésről meggyőződni. Amennyiben a Megrendelő az előre megbeszélt időpontban, és helyen nem veszi át az árut, a tárolási, őrzési, esetleges visszaszállítási költségek őt terhelik.

 

Teljesítésről.

A felek előzetesen megállapodhatnak az elvégzendő munka, szállítás, kivitelezés ütemezéséről, részteljesítésekről, és az ezekhez kapcsolódó részszámlákról. Ha ilyen történik ez a szerződés mellékleteként kell, hogy szerepeljen. A mellékletben található megállapodástól csak írásban térhetnek el a felek.
A teljesítést, részteljesítéseket is, átadás-átvételi jegyzőkönnyel igazolja a Megrendelő, és a Vállalkozó. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szerepel az átadás megtörténte, vagy meg nem történte és annak okai. Az átvételt nem tagadhatja meg a Megrendelő amennyiben az átadandó program, árú, szolgáltatás megfelel az szerződésben meghatározottaknak. A megrendelő nem jogosult az átvételt jelentéktelen hiba miatt megtagadni.
Amennyiben a munka során kiderül, hogy a megrendelés kivitelezése a műszaki leírás, körülmények megváltozása szerint technikailag vagy jogilag lehetetlen, a Vállalkozó köteles ezt a megrendelővel haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendelő nem módosítja ennek megfelelően a feltételeket, az alvállalkozó jogosult a kivitelezési munkálatok elvégzését megtagadni.
Ha a lehetetlenülés a megrendelő mulasztása miatt, vagy amiatt következett be, hogy a megrendelő utóbb a műszaki leírást módosította, a Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben a megrendelő köteles az alvállalkozó minden addig felmerült kiadását és költségét és kárát megtéríteni.
A megrendelés vevő általi lemondása/visszavonása csak a vállalkozó írásbeli hozzájárulásával érvényes. Amennyiben a vállalkozó a visszavonással egyetért, úgy joga van az addig felmerült kiadásokon és költségeken felül a teljes projekt még fel nem számolt megbízási díja 30%-ának megfelelő összegű lemondási díjat felszámolni.

 

Fizetés, és fizetési feltételek

A számla tartalma szerint, skontó és levonás nélkül esedékes. A Vállalkozó jogosult az árut kizárólag vagy előre fizetés ellenében vagy utánvétellel kiszállítani. Késedelem esetén a jegybanki alapkamat kétszerese a késedelmi kamat mértéke. A szerződő fél köteles megtéríteni a peren kívüli felszólítási-, inkasszó- és ügyvédi költségeket. A lemondási tilalom vagy a szerződő partner azzal egyértelmű ASZF-je semmis. Ha a szerződés megkötése után a szerződő partner vagyoni helyzete megromlik vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek hitelképességét rontják, úgy a partner minden fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik. Ebben az esetben további szállításra csak előre fizetés ellenében van lehetőség. A Vállalkozó jogosult arra is, hogy a már teljesített kifizetéseket az esedékes kamat-, felszólítási,- inkasszó- és ügyvédi költségekre számolja el. A már teljesített kifizetéseket először a legrégebben esedékes tartozásra kell elszámolni akkor is, ha a fizetés oka egyértelműen más. A szerződő fél fizetési bizonylatain vagy más dokumentumain szereplő, ezzel ellentétes megjegyzései semmisek. A szerződő partner mindaddig nem jogosult – bármilyen ok alapján áll is ez fenn – a Vállalkozóval szembeni követeléseit beszámítani, amíg azt a Vállalkozó írásban kifejezetten meg nem erősíti vagy arról jogerős bírósági határozat nem születik. Ha az ügyletben egyszerre több szerződő partner szerepel, úgy felelősségük egyetemleges. A több részből (pl. programok és/vagy lépésenkénti kivitelezés) álló megrendelés esetén a vállalkozó jogosult részteljesítésre részszámlát kiállítani. A megállapodás szerinti fizetési időpontok betartása a szállítás, illetve a szerződés teljesítésének elengedhetetlen feltétele. A megállapodás szerinti fizetési időpontok be nem tartása esetén a vállalkozó jogosult a folyamatban lévő munkákat leállítani és szerződéstől elállni. Minden ebből eredő költség és elmaradt haszon a szerződő partnert terheli. A megrendelő nem jogosult a kifizetéseket a nem teljes körű szállítás, jótállási igény vagy hiány miatt visszatartani.

 

Szoftver követés, frissítés

Szoftver követési szolgáltatást szerződésben meghatározott ideig (hónapokban mérve) nyújtja a Vállalkozó, a szerződésben meghatározott havi óraszámmal. A havi órák nem vonhatók össze. Tehát nem lehetséges pl. a havi 4 óra szoftver követést, amely 12 hónapig jár a Megrendelőnek, az utolsó hónapban 12×4 órában igénybe venni.
A szoftverkövetés óraszáma arra szolgál, hogy a Megrendelő, vagy a Vállalkozó által a rendszer tervezésekor elkövetett hiányosságokat, félreértéseket korrigáljuk. Ez nem a programozási hibák kijavításáról szól. A programozás hibákat a Vállalkozónak természetesen javítani kell, és azok javítására fordított idő, nem tartozik a szoftver követés időtartamába.
Amennyiben változatlan hardveren kell megvalósítani új funkciót, vagy már meglévő funkciót kell új hardverre, hardver kiegészítőre telepíteni, akkor a megvalósításra fordított idő elszámolása következőképpen történik.
Ha a szoftver követésre fordítható idő több mint a megvalósításra fordított idő, akkor a megvalósítás idejével csökken a havi szoftver követési idő. Amennyiben a megvalósítási idő több mint a havi szoftverkövetési idő, akkor a megvalósítási időből kerül levonásra a havi szoftver követési idő, és a fennmaradt időtartam a Vállalkozó aktuális óradíjával kerül elszámolásra.

 

Szoftver frissítésről.

Szerződésben meghatározott, de ha erre nem tér ki a szerződés, akkor maximum 12 hónapig térítés nélkül jár a Megrendelőnek ún. szoftver frissítés. A frissítésekben új funkciók, kényelmi szolgáltatások, szoftver javítások valósulnak meg. A szoftver frissítést a Vállalkozó kezdeményezi, és eljuttatja megrendelőhöz. Ez történhet külső adathordozón, vagy elektronikus formában e-mail -ban, vagy valamilyen tárhelyet megjelölve, melyet a Megrendelő elér, és számára biztosítva van a frissítéshez való hozzáférés.

 

Jótállások (garancia), felelősség, kártalanítás

A Vállalkozó az alvállalkozók által szállított árukra adott jótállási (garanciális) időtartamot nem csökkentheti. A tényleges jótállási (garanciális) idő tekintettel az áruk és szolgáltatások különbözőségére mindig a vállalkozási szerződésben kerül rögzítésre az egyes termékekre.
Részteljesítés esetén a jótállási idő az árú átadásától kezdődik.
A Vállalkozó minden a jótállásra vonatkozó dokumentációt kötelezően átad a Megrendelőnek.
Reklamáció esetén a Vállalkozó kötelessége az alvállalkozóval, beszállítóval szemben a Megrendelő érdekeit érvényesíteni. Ehhez a Megrendelő minden segítséget, információt köteles megadni (mikor történt a meghibásodás, mit tapasztalt stb.)

Beépítési, és egyéb műszaki előírások

A Megrendelőt terheli a felelősség, ha nem tartja be a kezelési, használati utasításban leírtakat. Ez akár a jótállás elvesztésével is járhat. A fenti hozzáállásból fakadó károkat, költségeket a Megrendelő viseli.

 

Szerzői jog, és használat

Minden szerzői jog, mely a megegyezés szerinti kivitelezésből származik (programok, dokumentumok, stb.) a Vállalkozót vagy annak licence-adóját illeti. A megrendelő kizárólag arra jogosult, hogy a szoftvert megfelelő díjazás ellenében saját célra használja, de csak a szerződésben meghatározott hardveren és azonos időben csak a megszerzett licencek számának megfelelő számú munkaállomáson. A megrendelő a szerződéssel csupán a használati jogot szerzi meg. Megrendelő terjesztésre nem jogosult. A megrendelő a szoftver előállításában való közreműködése okán sem szerez más jogot a használati jogon kívül. A szerzői jog mindennemű megsértéséért a megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik, ebben az esetben teljes jóvátételt kell nyújtania. A megrendelő archiválási és adatvédelmi célokra szolgáló másolat készítésére azzal a feltétellel jogosult, hogy a szoftver nem tartalmaz kifejezett tiltást a licence-adó vagy harmadik fél részéről erre vonatkozóan, és az összes másolat vonatkozásában is átszállnak a szerzői- és tulajdonosi jogok változatlan tartalommal. Amennyiben a szoftverrel való együttműködés létrehozásához az interfész közzététele szükséges, úgy ezzel a megrendelőnek a költségek viselése mellett a vállalkozót kell megbíznia. Ha a vállalkozó ennek nem tesz eleget és dekompilláció (visszafejtés) jön létre, úgy az eredmények kizárólag a szoftverrel való együttműködés létrehozására használhatók fel. Az ezzel való visszaélés megalapozza a kártérítési felelősséget.

A szerzői jog kiterjed a Vállalkozó által üzemeltetett weblap tartalmára is. A weblap tartalma a felhasználó saját, személyes használatára, informálódására szolgál. A weblap tartalmának üzleti, vagy reklám célú felhasználásához a Vállalkozó csak abban az esetben járul hozzá, ha Őt jól láthatóan, megismerhetően feltüntetik szerzőként. Enélkül a weblapon található anyagok felhasználásához, másolásához, vagy bármilyen formában történő sokszorosításához, terjesztéséhez a Vállalkozó nem járul hozzá.

 

Tulajdonjog, visszatartás

A tulajdonjog az áru vételárának kifizetése után, azonnal átszáll a Megrendelőre. Ez alól kivétel a „Szerzői-jog, és használat” c. pontban említettek. Mindaddig amíg a kifizetés nem történik meg az áru tulajdonjoga a Vállalkozónál marad.
A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a megvásárolt vagy kijavított áru harmadik személy részére történő elidegenítése, feldolgozása, elzálogosítása, biztosítékul adása, bármely más módon való megterhelése vagy az azzal való rendelkezés tilos, amennyiben az nem a rendes üzletmenet során történik. Elzálogosítás (lefoglalás) vagy a tulajdonjog más módon való csorbulása esetén a szerződő fél a Vállalkozót azonnal értesíteni köteles. A szerződő fél köteles továbbá saját költségén mindent megtenni a fenti beavatkozások elhárítása érdekében, adott esetben a szükséges jogi lépéseket is megtenni. A szerződő fél a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt köteles a dolgot (árut) gondosan kezelni. Ha a tulajdonjog mégsem száll át a megrendelőre – függetlenül attól, hogy azért felelős-e –, úgy a megrendelő köteles a dolog használata során keletkezett értékcsökkenést megtéríteni, és a használatért megfelelő díjat fizetni.

 

Adatvédelem, titoktartás

A Vállalkozó köteles a tudomására jutott Megrendelői adatokat a tőle elvárható gondossággal tárolni. A Vállalkozó a tudomására jutott adatokat a jótállás, garancia, szavatosság teljesítéséhez szükséges ideig tárolja. A rendelkezésére álló adatokat csak a Megrendelő hozzájárulásával adhatja át harmadik félnek. Ez alól kivétel a Vállalkozó alvállalkozója, vagy olyan harmadik fél amely részvétele a teljesítés elengedhetetlen feltétele. A Vállalkozó ebben az esetben is csak a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szűkséges adatokat adja át harmadik félnek, amely harmadik fél szintúgy nem adhatja ezeket tovább, és köteles ő is az elvárható gondossággal kezelni a tudomására jutott adatokat.

A Vállalkozó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-62164/2013.

Egyébként a mindenkori törvényi előírások vonatkoznak a Vállalkozó tudomásra jutott adatok tárolására, és megőrzésére.

 

Érvényes 2013.06.10.-tól

 

bottom of page